Account Receivables

Content

# Warning

# Standard

All entries in application must be in the same currency.

     Topic and case:       ไม่สามารถ Apply entry ได้

      A screenshot of a computerDescription automatically generated

      

Solution:          1. ให้ตรวจสอบว่า line journal ในฟิวด์ Currency ตรงกับ Invoice ที่จะ Apply หรือไม่

                                ถ้าไม่ตรงให้เลือกให้ตรงกับใน Invoice ที่จะทำการ Apply

                         2.ให้ตรวจสอบว่าใน line journal ใน ฟิวด์ Currency Code ได้ระบ Currency Code หรือยัง

                               หากยังให้ระบุให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำ Process Apply Entries

                           


# Knowledge

#

sHow to disable Teaching Tip

Topic and case: เวลาเปิดหน้า Page จะมีกล่องข้อความแสดงตลอด หากไม่ต้องการให้แสดงทำอย่างไรได้บ้าง

        A screen shot of a computer

Description automatically generated      

                                              

        Solution:                ให้ทำการปิดการสอนดังนี้

                                             1.ไปที่ตั้งค่า เลือก “My Setting” จากนั้นเลือกปิด Teaching Tips

                              A screenshot of a computer

Description automatically generated


# Knowledge

#

วิธีเพิ่มเลขที่รันเอกสารหลายๆแบบ

Topic and case: ต้องการเพิ่มชุดเอกสารใหม่ (No. series) ที่หน้าจอ…. 

Solution:                ให้ทำการตั้งค่า และการเพิ่มได้นั้น เฉพาะหน้าจอที่สามารถ Run No. ได้เท่านั้น

1.ให้ไปที่หน้า No. Series ทำการเพิ่มชุดเอกสาร โดยเพิ่ม "Code" ใหม่ และกำหนดเลขที่ของเอกสาร

2.ยังอยู่ที่หน้า No. Series ให้ค้นหา Code เดิมที่ใช้งานอยู่ จากนั้นเลือกเมนูด้านบน "Navigate" และเลือก "Relationships"

3.เลือก "Code" จากข้อที่ (1) ที่ได้ทำการเพิ่มมาใหม่ เสร็จแล้วทดลองใช้งาน

   A screenshot of a computerDescription automatically generated     

  


                


 

 


# Warning

# Standard

Document No. XXXX is out of balance by XXXX. Please check that Posting Date, Document Type, Document No. and Amount are correct for each line.

Topic and case: Post เอกสารหน้า Journal

         จาก Error แจ้งว่ายอดเงินไม่ Balance กัน

        Solution:                ยอดเงินที่จะ Post รายการ ไม่ Balance กันให้ทำการตรวจสอบเอกสารตาม Error ทั้งฝั่ง Debit และ Debit ว่าเท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้ทำการอัพเดทแก้ไขให้ถูกต้อง     

      

               

                           

 


# Warning

# Standard

The VAT Date is not within the range of allowed VAT dates.

Topic and case:       Post เอกสารหน้า Journal ไม่ได้

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Solution:                ให้ทำการตรวจสอบที่ General Ledger Setup -> General Tab -> VAT Date Usage ให้ทำการ Disabled เพื่อปิดการใช้งาน และลองทำรายการอีกครั้ง


# Warning

# Standard

Comment must have a value in Approval Entry: Entry No.=XXXX. It cannot be zero or empty.

Topic and case:       กด Reject เพื่อไม่อนุมัติเอกสารแล้วพบ Error

A screenshot of a computer screenDescription automatically generated

Solution:                ทำการระบุ Comment ก่อนทำการ Reject


# Warning

# Standard

The report couldn’t be generated, because it was empty. Adjust your filters and try again.

Topic and case:       ไม่สามารถเรียกดู Report

A screenshot of a computer screenDescription automatically generated

Solution:                ให้ทำการตรวจสอบการ Filter มีกำหนดหรือใส่ข้อมูลผิดหรือไม่ ทดสอบโดย Filter ให้น้อยที่สุดจากนั้น ทดลองเรียกรายงาน และลองเพิ่ม Filter ไปทีละนิดจากนั้นจะเจอว่า Filter ใดที่ใส่แล้วรายงานจะไม่สามารถเรียกดูได้

 


Content

📢📢 อีเวนต์สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในงานจะได้เห็นการทำงานในระบบงานจริง และสามารถทดลองใช้งานภายในงานได้!
เข้าร่วมงานฟรี

✅ สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้เลย!!