Quality Management System (QMS)

QMS เปลี่ยนข้อมูลบนกระดาษไปสู่ยุค Digital

QMS ช่วยให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ แสดงขั้นตอนการทำงานและบันทึกผลการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผล เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT Devices ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

DWI Panel screen 1

Job control
เพื่อการทำงานตามแผนอย่างมีระบบ

รองรับกะการทำงาน

สร้างแผนการผลิต

สร้างลำดับขั้นตอนการทำงาน

กำหนด Tool Light ง่ายต่อการหยิบใช้งาน

QMS
ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน

DWI Screen

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

แสดงเวลามาตราฐานในแต่ละขั้นตอน

บันทึกข้อมูลการทำงาน

ตรวจสอบผลการทำงาน

Integration IoT Devices with QMS

2

Vision Inspection Quality

QMS มีระบบการประมวลผลภาพ ช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ใช้กล้องตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานในการผลิต
- ใช้กล้องนับจำนวนสินค้าตามจำนวน

QMS สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง

1

Manufacturing

2

Quality Control

Factory worker explaining trainee how to operate industrial machine using new software on touch screen computer.

Training

4

Assembly line

5

Maintenance

6

Safety Audits

เกี่ยวกับ Quality Management System (QMS)

No posts found!