ช่องทางการร้องเรียน

หากผู้ใดพบเห็นการกระทำของพนักงานบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริษัทฯ ติดสินบนหรือ การกระทำใด ๆ ที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในและมีข้อสงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น และการกระทำที่ทำให้บริษัทเกิดเสียผลประโยชน์ และกระทบต่อชื่อเสียง หรือ การกระทำที่ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กรุณาแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ มายังคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยกรุณาระบุ รวมถึงแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง ที่อยู่ และโทรศัพท์พร้อมช่องทางการติดต่อกลับที่ท่านสะดวก ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้ และ ส่งมาที่
Email:
paisan@quickerpthailand.com
songwit@quickerpthailand.com

เบอร์โทร 064-7917151, หรือ 02-0480757 ต่อ 16 หรือ สามารถส่งเป็นจดหมายมาที่คณะทีมผู้บริหาร (แจ้งเบาะแส)
บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด เลขที่ 5 ซอยหัวหมาก 9 ถนนหัวหมาก แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหาคร 10240