ความสำคัญของระบบ ERP ยุคดิจิทัล 4.0 สำหรับองค์กรในปัจจุบัน

เข้าใจเหตุผลที่องค์กรต้องการ ERP ในยุคดิจิทัล 4.0 พร้อมกับการพัฒนาของ Microsoft Dynamics 365, MES, Thingworx IIoT Platform และ IoT Platform สำหรับองค์กรที่ยกระดับความสำเร็จ
erp digital 4 0 1
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ยุคดิจิทัลส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจขององค์กรในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดการและประสานงานภายในองค์กร การนำเสนอระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายและปรับตัวให้ทันสมัยได้ ดังนั้น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่องค์กรต้องการระบบ ERP ในยุคดิจิทัล และความคืบหน้าของ ERP ในยุคที่ 4.0

เหตุผลที่องค์กรต้องการระบบ ERP ในยุคดิจิทัล

 • 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

  • การผลิต: ระบบ ERP สามารถปรับปรุงการวางแผนการผลิตและติดตามขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการและประหยัดทรัพยากร นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการควบคุมคุณภาพและการติดตามความก้าวหน้าของสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต
  • การจัดซื้อ: ระบบ ERP ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิต โดยสามารถสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติตามความต้องการของสต็อกสินค้า และติดตามการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิต
  • การขาย: ระบบ ERP สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อ และการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลควบคุมคุณภาพของการบริการและการส่งมอบสินค้าถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • การบริหารคลังสินค้า: ระบบ ERP ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามสต็อกสินค้าในคลังและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่
  • การบริการลูกค้า: ระบบ ERP ช่วยปรับปรุงการบริการและสนับสนุนลูกค้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบสนองคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยจัดการคำร้องของลูกค้า การส่งมอบสินค้า และการส่งคืนสินค้าเมื่อจำเป็น
  • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บข้อมูลพนักงาน การจ่ายเงินเดือน และข้อมูลเกี่ยวกับการลางาน ทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหา การส่งเสริม และการปรับปรุงทักษะของพนักงานสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น
 • 2. การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารองค์กร ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และหน่วยงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • การสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจน: ระบบ ERP ช่วยให้ข้อมูลสามารถสื่อสารได้รวดเร็วและชัดเจนระหว่างแผนกต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
  • ควบคุมความคืบหน้าของโครงการ: ระบบ ERP ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและงานต่าง ๆ ในองค์กร ทำให้สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • การวางแผนและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ: ระบบ ERP ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในการวางแผนและตัดสินใจ โดยเฉพาะในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดการคลังสินค้า
  • การประสานงานกับภายนอกองค์กร: ระบบ ERP ยังช่วยให้องค์กรสามารถประสานงานกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การทำงานร่วมกันดำเนินไปอย่างราบรื่น ทำให้ประสิทธิภาพในกระบวนการขององค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: ระบบ ERP ทำให้องค์กรสามารถรับรู้และปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า คู่แข่ง หรือเทรนด์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน
 • 3. การปรับปรุงกระบวนการ

การปรับปรุงกระบวนการในองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความแข็งแกร่งและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การใช้ระบบ ERP ในยุคดิจิทัลนั้น ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และลดเวลาที่สูญเปล่าในการประมวลผลข้อมูล ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ตัวอย่างเช่น:

  • การจัดการคลังสินค้า: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามสินค้าในคลังสินค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการนับสต็อก และช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น
  • การจัดการการผลิต: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการผลิต และปรับปรุงความสามารถในการควบคุมคุณภาพสินค้า
  • การวางแผนทรัพยากรบุคคล: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้งานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการข้อมูลพนักงาน และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM): ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามประวัติการสั่งซื้อ การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา ทำให้สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้
  • การบริหารจัดการการเงิน: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการเงิน เช่น การบัญชี การวางแผนงบประมาณ และการวิเคราะห์การเงิน ทำให้สามารถตัดสินใจทางการเงินอย่างมีข้อมูลพื้นฐานที่ดี

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • 4. ข้อมูลและการวิเคราะห์ระบบ

ในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดและสามารถนำไปใช้เป็นสิ่งขับเคลื่อนการปรับปรุงและการตัดสินใจในองค์กร การใช้ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การขยายข้อมูลและการวิเคราะห์ระบบในระบบ ERP นำไปสู่ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้:

  • การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ: ระบบ ERP ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต การเลือกใช้งานทรัพยากรบุคคล หรือการตัดสินใจทางการเงิน
  • การสร้างรายงาน: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรายงานที่ต้องการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและลดความผิดพลาดในการจัดทำรายงาน
  • การป้องกันข้อมูล: ระบบ ERP ในยุคดิจิทัลช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ข้อมูลอยู่ในความปลอดภัย
 • 5. รองรับ IoT และ IIoT

ในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง และทำให้องค์กรต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง การใช้ระบบ ERP ที่สามารถรองรับ Internet of Things (IoT) และ Industrial Internet of Things (IIoT) ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การรองรับ IoT และ IIoT ในระบบ ERP นำไปสู่ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้:

  • การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร: ระบบ ERP ที่รองรับ IoT สามารถสื่อสารกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  • การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารระหว่างเครื่องจักร: ระบบ ERP ที่รองรับ IIoT ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรในโรงงาน ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดเวลาที่สูญเปล่าในการผลิต
  • การปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินค้า: ระบบ ERP ที่รองรับ IoT ช่วยให้สามารถติดตามสินค้าและควบคุมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความผิดพลาดในการนับสต็อก และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • การปรับปรุงความปลอดภัย: ระบบ ERP ที่รองรับ IoT และ IIoT ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถป้องกันการควบคุมเครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับปรุง: ระบบ ERP ที่รองรับ IoT และ IIoT ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งการผลิต การบริการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 • 6. การปรับปรุงและการพัฒนา

ในยุคดิจิทัล การปรับปรุงและการพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการยืนหยัดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถ:

  • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน: ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจน และสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตามความต้องการ
  • เสริมสร้างความยั่งยืน: การปรับปรุงและพัฒนาที่ต่อเนื่องช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: องค์กรที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว มักมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น เพราะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ ERP ที่น่าสนใจสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัล ได้แก่ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Microsoft Dynamics 365 Business Central ซึ่งเป็นตัวอย่างของระบบ ERP ที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BC FO 1 1024x363 1

การนำเสนอระบบ ERP ที่มีความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ MES (Manufacturing Execution System) ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการ ปรับปรุงการผลิต และประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MES ได้ที่ What is MES นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลจากระบบ IoT และ IIoT เข้าสู่กระบวนการของระบบ ERP เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและวางแผนงานได้ดียิ่งขึ้น

MES Screen 2

ดังนั้น องค์กรที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับยุคดิจิทัลควรพิจารณาการนำเสนอระบบ ERP ในยุคที่ 4.0 เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น การเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมนั้น ไม่เพียงแต่ต้องมองหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้กับกระบวนการทำงานภายในองค์กร รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

สรุป

โดยสรุป ระบบ ERP ในยุคดิจิทัลและยุคที่ 4.0 นำเสนอความคืบหน้าที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประสานงาน และการตัดสินใจขององค์กร การเลือกใช้ระบบ ERP ที่มีความสามารถในการรองรับ IoT, IIoT, และ MES จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันสมัย พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและโกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรที่สนใจในการนำเสนอระบบ ERP ที่เหมาะสม ควรพิจารณา Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Microsoft Dynamics 365 Business Central ซึ่งเป็นตัวอย่างของระบบ ERP ที่มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของธุรกิจ

เมื่อองค์กรเลือกใช้ระบบ ERP ที่ตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัล และยุคที่ 4.0 แล้ว จะช่วยสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยรับรองความพร้อมในการสู้ศึกในยุคดิจิทัล

สุดท้ายนี้ การนำเสนอระบบ ERP ที่สามารถรองรับ IoT, IIoT, และ MES เป็นสิ่งสำคัญในยุคดิจิทัล การพิจารณาความต้องการขององค์กร และเลือกใช้ระบบที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาธุรกิจให้สามารถสู้ศึกในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Dynamics 365 business central (Dyn 365 BC) ระบบ ERP จาก Microsoft (เดิม Dynamics nav) ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Cash Flow และทุกส่วนจากโซลูชันเดียวที่เรียลไทม์
Dynamics 365 Finance and Operation ช่วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินด้วย AI สร้างกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัติและเป็นหนึ่งเดียว ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

โรงงานดิจิทัลอาศัยระบบ MES ยกระดับการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP ให้ก้าวลํ้ากว่าที่เคย โดยตลอดทั้งสายการผลิตระบบ MES และอุปกรณ์ IoT ของ Quick ERP จะเข้าไปควบคุมตรวจสอบด้วยความแม่นยำ เพื่อให้โรงงานของคุณทำงานด้วยความเร็วที่ไม่ช้าลงและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ