ERP, MES, PM, QMS: ระบบที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

ระบบในโรงงานเหล่านี้คืออะไร และความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างระบบเหล่านี้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 วัดประสิทธิภาพได้และลดต้นทุน
erp mes pm qms cover

ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังบุกเบิกนี้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการทำงานทางอุตสาหกรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในทางไหนบ้าง?

เริ่มต้นที่อุตสาหกรรม 4.0

ถ้าเราจะเข้าใจถึงระบบที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางให้กับอุตสาหกรรม 4.0 จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “อุตสาหกรรม 4.0” ก่อน ดังนั้น ความสำคัญและความหมายของอุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร?

 • อุตสาหกรรม 4.0: ต้นกำเนิดและความหมาย

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่” นั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งมีการรวมกันของเทคโนโลยีดิจิตอล การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างระบบที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการผลิตและจัดการโซ่อุปทาน

 • ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 มีลักษณะเฉพาะที่รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกัน, ความโปร่งใสของข้อมูล, การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการตัดสินใจแบบกระจาย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลและข้อมูลมาปรับใช้ในการทำงานของอุตสาหกรรม ทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือได้

การมาของอุตสาหกรรม 4.0 นั้นทำให้สามารถเชื่อมต่อระบบและเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ผลิต การจัดส่ง และบริการหลังการขาย

อุตสาหกรรม 4.0 ยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดการสร้างขยะและมลพิษ

 • ผลกระทบของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 สร้างความสามารถใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจการผลิต ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องจักรและระบบไว้ด้วยกัน การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถจัดการการผลิตและการจัดส่งให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถทำนายความต้องการของลูกค้าและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด และยังเพิ่มความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการผลิตและการจัดการ

การทำความเข้าใจอุตสาหกรรม 4.0 จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานของบริษัท เพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทำความเข้าใจระบบที่สำคัญ

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมีระบบหลัก ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ERP, MES, CMMS และ QMS ซึ่งแต่ละระบบนั้นมีความสำคัญและบทบาทที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้เราจะลงลึกเข้าไปทำความเข้าใจแต่ละระบบอย่างละเอียด

ERP คืออะไร ความสำคัญต่อ Industry 4.0

 • หลักการและฟังก์ชันของ ERP

ระบบ ERP (ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning) คือระบบที่ช่วยให้องค์กรรวบรวมและจัดการข้อมูลจากหลายๆ ด้าน ซึ่งมีความสำคัญมากในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dynamics 365 Finance and Operations ของ Microsoft ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Dynamics 365 FO Screen 2

Dynamics 365 Finance and Operations มุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ด้วยการจัดการเรื่องการเงินและการดำเนินงานในรูปแบบที่อัตโนมัติและเป็นระบบ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมาก

ตัวอย่างเช่น Dynamics 365 Finance สามารถช่วยในการสร้างและจัดการงบประมาณ, การวางแผนการเงิน, การจัดการและวิเคราะห์รายได้และรายจ่าย และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ซับซ้อนของวันนี้

ส่วน Dynamics 365 Operations นั้น มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการการจัดซื้อ, การจัดการโซ่อุปทาน และการจัดการโครงการ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมาก

โดยสรุป Dynamics 365 Finance and Operations ของ Microsoft ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบ ERP ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0

ในสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม 4.0 ที่ทันสมัย ระบบ ERP มีบทบาทที่สำคัญมากในการผสานระบบงานต่าง ๆ ในองค์กรไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างเรียบร้อย ทำให้ข้อมูลจากกระบวนการและแผนกต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ในเวลาจริงและการจัดการทรัพยากรให้ถูกใช้อย่างเหมาะสมที่สุด ผลสุดท้ายคือการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและความมีประสิทธิภาพ ระบบ ERP จึงเป็นเสมือนระบบประสาทกลางที่สอดคล้องกับทุกฟังก์ชันสำคัญและประสานงานในทุกกระบวนการขององค์กร

MES คืออะไร ความสำคัญต่อ Industry 4.0

 • เข้าใจบทบาทของ MES

ระบบ MES (MES ย่อมาจาก Manufacturing Execution System) ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจในการผลิตเข้าใจว่าสภาวะปัจจุบันบนชั้นผลิตสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างไร เหมือนกับมีผู้ช่วยที่ดูแลรายละเอียดทุกอย่างของกระบวนการผลิต

 • ระบบ MES ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0

MES Screen 2

MES มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตในเวลาจริง ระบบ MES จะช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโรงงานและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ด้วยความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์ รวมถึงการวิเคราะห์ที่มีศักยภาพ ระบบ MES ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและปรับแนวทางการทำงานให้ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

PM คืออะไร ความสำคัญต่อ Industry 4.0

 • เข้าใจบทบาทของ PM

ระบบ PM ย่อมาจาก Preventive Maintenance หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หมายถึง วิธีการดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบต่าง ๆ ในโรงงาน โดยทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือปรับแต่งตามระยะเวลาหรือปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน

 • ระบบ PM ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0

quick pm

ระบบ PM  มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ระบบนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่สำคัญในโรงงาน

ในอุตสาหกรรม 4.0 ระบบ PM สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ IoT เพื่อวิเคราะห์และทำนายความต้องการในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ก่อนที่จะมีการชำรุด ทำให้การใช้งานเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความจำเป็นในการหยุดการทำงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร เหมือนกับการมีช่างที่มีความสามารถของ AI ที่สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานตามข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ในเวลาจริง

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

QMS คืออะไร ความสำคัญต่อ Industry 4.0

 • เข้าใจบทบาทของ QMS

ระบบ QMS ระบบจัดการคุณภาพ (QMS ย่อมาจาก Quality Management System) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผน, ดำเนินการ, ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการที่มีส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

 • ระบบ QMS ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0

Vision Inspection Quality Case

ระบบ QMS มีบทบาทที่สำคัญในการปรับปรุงและรักษามาตรฐานคุณภาพในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 4.0 ระบบนี้รวบรวมกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสอดคล้องและเพิ่มความพึงพอใจ

ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ระบบ QMS เป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ เพื่อสร้างภาพรวมของคุณภาพในทุกกระบวนการ การรวมระบบนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับการมีผู้ตรวจสอบคุณภาพที่อยู่อย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการ

การร่วมมือระหว่างระบบ ERP, MES, CMMS และ QMS

 • ERP และ MES: ประสิทธิภาพในการผลิต

ERP  คือระบบที่ช่วยจัดการทรัพยากรขององค์กร ในขณะที่ MES ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิต หากทั้งสองระบบนี้สามารถทำงานร่วมกัน องค์กรจะสามารถแบ่งแยกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพิ่มความถูกต้องในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 • PM และ QMS: ความน่าเชื่อถือในการบำรุงรักษาและคุณภาพ

PM มอบการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตามและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในทางกลับกัน QMS (Quality Management System) รักษามาตรฐานคุณภาพ ระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความถูกต้อง, ป้องกันข้อผิดพลาด และเพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

 • การสอดคล้องและความร่วมมือระหว่างระบบ

เมื่อระบบ ERP, MES, PM และ QMS ทำงานร่วมกัน องค์กรจะสามารถเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง, เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การรวมระบบเหล่านี้เป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดในการปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0

สรุป

ระบบ ERP, MES, PM และ QMS ทำให้บริษัทสามารถปรับการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ที่มีข้อมูลถูกต้องสามารถสร้างระบบที่ทำงานรวดเร็วและรองรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับอนาคต

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร