สรุปTAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์​ (ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและงบการเงิน)

คำนิยามที่ต้องรู้, การรับรู้รายการ, การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ-ภายหลังการรับรู้รายการ, การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคา การบันทึกบัญชี
tas 16 cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

คำนิยามที่ต้องรู้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 • มีไว้เพื่อประโยชน์ในการผลิตในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือใช้ในการบริหารงาน
 • คาดว่าจะใช้ประโยช์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี

การรับรู้รายการ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

 • มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
 • สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ

 • ราคาซื้อรวมอากรขาเข้า และภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้า และจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย
 • ต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • ต้นทุนที่ประมาณเบื้องต้นสำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกินจการได้สินทรัพย์นั้นมา

การวัดมูลค่าภายหลัง การรับรู้รายการ

 • วิธี ราคาทุน
 • วิธีการ ตีราคาใหม่

การตัดรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2 กรณีหลัก

 • การจำหน่าย
 • คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

การรับรู้รายการ ต้องรับรู้ผลกำไรขาดทุน เมื่อทำการตัดสินทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูล

 • เกณฑ์การวัดมูลค่า
 • วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
 • อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
 • มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 • ค่าเสื่อมราคาสะสม
 • รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชี

ตัวอย่าง การคำนวณค่าเสื่อมราคา สำหรับส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 • ต้องปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปยังส่วนประกอบแต่ละส่วน
 • คิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน
 • รับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดในกำไรหรือขาดทุน
tas 16 1

การแสดงรายการในงบการเงิน

 • งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

tas 16 2
 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร์จ (บางส่วน)

tas 16 3

Dynamics 365 Finance and operation

Tips & Tricks: 1

สามารถระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายการสินทรัพย์ได้

tas 16 fo 1

Tips & Tricks: 2

สามารถแยก ทะเบียนทรัพย์สิน หรือส่วนประกอบของสินทรัพย์ และปันส่วนมูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ได้

tas 16 fo 2

Tips & Tricks: 3

เพียงแค่เลือกวันที่ทำการคำนวณค่าเสื่อมราคา ระบบจะทำการคำนวณและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

tas 16 fo 3

Tips & Tricks: 4

สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบ ไปจัดทำในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้

tas 16 fo 4

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร