สร้าง App เบิกค่าใช้จ่าย ด้วย Power Platform ใน 1.30 ชม.

ประจำเดือน สิงหาคม 2023
management power platform

สัมมนา สร้าง App เบิกค่าใช้จ่าย ด้วย Power Platform ใน 1.30 ชม.

รายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “Power Platform” เป็น Platform Low Code No Code ที่สร้าง Application แบบที่เขียน Program น้อยที่สุด โดย Platform นี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องการลดเวลา, ลดความผิดพลาด รวมถึงลดการใช้กระดาษ และยังสามารถเก็บข้อมูลไว้บน Could ได้อีกด้วย

เนื้อหาภายในงานสัมมนา

  1. วิธีสร้าง App เบิกค่าใช้จ่าย (Expense Management) ด้วย Power Platform ภายใน 1.30 ชม.
  2. สร้าง Flow การส่งอนุมัติตามโครงสร้างOrganize ด้วย Power Automate
  3. สรุปค่าใช้จ่ายในมุมมองต่าง ๆ ด้วย Power BI

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2023 เวลา 10.00-12.00 น.

 

Table of Content
Search