SCADA คืออะไร เจาะลึกภาพรวมและโครงสร้างที่ต้องรู้ [อัปเดต 2024]

SCADA ระบบควบคุม วิเคราะห์อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ช่วยเก็บข้อมูลอุปกรณ์ สามารถรวมหลายไซต์งานและมีระยะทางไกลเข้ามาแสดงผลที่จุดเดียวได้
sacada cover 1

SCADA คืออะไร ?

SCADA เป็นคำย่อ ที่มาจากคำว่า Supervisory Control and Data Acquisition โดยดึงตัวอักษรตัวแรกมาเรียงกันให้เป็นคำใหม่ ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันง่าย ๆ ของระบบการควบคุมในอุตสาหกรรม ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เฝ้าดูและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยสามารถเฝ้าติดตามกระบวนการขนาดใหญ่ ที่สามารถรวมหลายไซต์งาน และมีระยะทางไกล เข้ามาแสดงผลที่จุดเดียวได้ ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูล และแจ้งเตือนแบบ real-time ไปยังผู้ใช้งาน นำข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบย้อนหลังและนำมาออกเป็นรายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมและการสั่งงานระบบที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยมีผู้ใช้งานจำนวนไม่มาก ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ เหล่านี้

ระบบ SCADA จะช่วยให้ควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เก็บข้อมูลและสถิติของอุปกรณ์และข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ระบบ SCADA เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า, ปิโตรเลียม, ประปา, ก๊าซ, น้ำ และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานได้สูงขึ้น

โครงสร้างของระบบ SCADA (Architecture)

SCADA จะมีโครงสร้างที่ทำงานร่วมกันในหลาย ๆ ส่วนแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ ที่แตกต่างกันเป็นระบบ ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่าง Device ส่งให้ซอร์ฟแวร์ SCADA เพื่อนำไปแสดงผลในแบบกราฟิก เก็บข้อมูล พล็อตสัญญาณ และแจ้งเตือน ต่อไป ซึ่งจะประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • Human Machine Interface (HMI)

ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำเสนอข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้กับผู้ปฏิบัติการ และด้วยวิธีการนี้ผู้ที่ปฏิบัติการสามารถเฝ้าดูจากจอแสดงผลในรูปแบบต่าง และ สามารถควบคุมกระบวนการต่างได้ผ่านระบบ HMI ได้

 • Supervisor System

ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ, จัดการการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์, การเก็บรวบรวมข้อมูล, ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งคำสั่งควบคุมไปยัง อุปกรณ์สั่งงาน

 • Remote Terminal Units (RTU)

ส่วนการสั่งงานระยะไกล ที่ทำหน้าทีเชื่อมต่อกับ sensor ในกระบวนการ, แปลงสัญญาณเซ็นเซอร์ให้เป็นข้อมูลดิจิตอลและส่งข้อมูลดิจิตอลไปยังระบบ Supervisor System

 • Programmable Logic Controller (PLC)

ตัวควบคุมที่โปรแกรมได้ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมและสั่งงาน สามารถเขียนเงื่อน และโปรแกรมได้ ทำให้มีความยืดหยุ่น และกำหนดค่าได้ดีกว่า RTU

 • Communication Infrastructures

โครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารที่เชื่อมต่อ Supervisor System ไปยังหน่วย Remote Terminal Units ตัวอย่างเช่น Ethernet TCP/IP ,LAN ,WAN และระบบไร้สาย WIFI เป็นต้น

scada 1

ระบบ SCADA สามารถสร้างระบบอัตโนมัติประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
 • ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงาน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ
 • ระบบควบคุมการเข้า/ออก
 • ระบบอื่น ๆ ที่มี คอนโทรลเลอร์, PLC (Programmable Logic Controller), เซ็นเซอร์ และรีเลย์

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและควบคุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้

SCADA Screen Mockup 2
 • ควบคุมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

จะช่วยให้ควบคุมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างเหมาะสม

 • ระบบ SCADA กับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

จะช่วยให้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานข้อมูล Historian Database ช่วยเก็บข้อมูลเฉพาะเวลาที่ต้องการ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ปรับปรุงปัญหาในเวลาจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสี่ยงของปัญหาในอนาคต

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ

จะช่วยให้สามารถจัดการอุปกรณ์และข้อมูลในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ได้จากหน้างานไร้ระยะทาง ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการได้อย่างเร็วขึ้น

 • ระบบ SCADA กับการประหยัดต้นทุน

จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ในด้านการจัดการอุปกรณ์และข้อมูล โดยสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเร็วขึ้น รวมถึงประหยัดต้นทุนในด้านการใช้งานไฟฟ้าและการซ่อมบำรุง

 • ระบบ SCADA กับการควบคุมคุณภาพ

จะช่วยให้ควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างเร็วขึ้น รวมถึงช่วยให้ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบ SCADA กับความปลอดภัย

จะช่วยให้ควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาที่สั้นที่สุด

 • การเก็บข้อมูลและสถิติที่ถูกต้อง

จะเก็บข้อมูลและสถิติของอุปกรณ์และข้อมูลในอุตสาหกรรมไว้เป็นระยะเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ

ระบบ SCADA จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามและควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

จะช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบ SCADA กับ การติดตามการใช้พลังงาน

ระบบ SCADA จะช่วยให้ในการติดตามการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • ระบบ SCADA กับการตรวจสอบและการแจ้งเตือน

จะช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถแจ้งเตือนในกรณีเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างโปรแกรม ระบบ SCADA

Advantech WebAccess/SCADA เป็นชุดซอฟต์แวร์ SCADA ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับการควบคุม การเก็บข้อมูล และการแสดงผล ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ทำงายโดยอัตโนมัติ และสำหรับหน้างานที่จำเป็นต้องมีการความคุมสั่งงานจากระยะไกล

WebAccess/SCADA ยังมีแดชบอร์ดอัจฉริยะ ที่ใช้ HTML5 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มและข้ามเบราว์เซอร์ได้ WebAccess/SCADA ยังจัดเตรียมอินเทอร์เฟซแบบ OPEN สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT ที่มุ่งเป้าไปที่การส่งต่อข้อมูลไปยัง Platform ต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์ม IoT สำหรับอุตสาหกรรมและยังทำหน้าที่เป็น gateway สำหรับการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ในโรงงานและถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ผ่านการสื่อสารแบบ MQTT publish/subscribe

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

WebAccess cover screen

Advantech WebAccess/CNC เป็นโซลูชันหลักสำหรับอุปกรณ์ CNC ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้างซอฟต์แวร์ WebAccess/CNC เป็นการใช้งานบนเว็บ 100%

WebAccess/CNC มีฟังก์ชันในการอ่านข้อมูล CNC ที่สำคัญและเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อ SCADA ในตลาด CNC อีกทั้งความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ์ I/O ทำให้ WebAccess/CNC ช่วยจัดการข้อมูล CNC และแสดงสถานะได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้สามารถเรียกดู SCADA ผ่านหน้า Web browser เพื่อตรวจสอบ, บันทึกข้อมูล CNC ตามเวลาจริงและสถานะการผลิต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของเครื่อง CNC

WebAccess 1

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search