การใช้ DAX ใน Power BI: 20 ตัวอย่างสูตรใช้บ่อยและการนำไปใช้

ภาษาสูตร DAX ใน Power BI คือ ตัวอย่างสูตรที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ
dax cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Power BI และการใช้ DAX (Data Analysis Expressions) ซึ่งเป็นภาษาสูตรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน Power BI ของ Microsoft Power Platform จากนั้นเราจะมาดูตัวอย่างสูตรที่ใช้บ่อย ๆ พร้อมการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

DAX คืออะไร ความหมายของ DAX ใน Power BI

Power BI Get start

DAX หรือ Data Analysis Expressions เป็นภาษาสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวชี้วัด (Measures) ใน Power BI และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ของ Microsoft Power Platform ภาษาสูตร DAX ช่วยให้คุณสามารถสร้างสูตรที่ซับซ้อนและสร้างค่าที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ

20 ตัวอย่างสูตร DAX ที่ใช้บ่อย ๆ

 • 1. SUM

สูตร SUM ช่วยให้คุณสามารถหาผลรวมของคอลัมน์ที่กำหนด

				
					TotalSales = SUM(Sales[Revenue])
				
			
 • 2. AVERAGE

สูตร AVERAGE ช่วยให้คุณสามารถหาค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ที่กำหนด

				
					AverageRevenue = AVERAGE(Sales[Revenue])
				
			
 • 3. COUNT

สูตร COUNT ช่วยให้คุณสามารถนับจำนวนแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนด

				
					TotalOrders = COUNT(Sales[OrderID])
				
			
 • 4. CALCULATE

สูตร CALCULATE ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในตัวอย่างนี้ สูตร CALCULATE คำนวณยอดขายรวม (SUM) ของคอลัมน์ Revenue โดยเลือกเฉพาะแถวที่มีค่า CustomerType เป็น “VIP” ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดขายรวมสำหรับลูกค้า VIP เท่านั้น

				
					TotalSalesVIP = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), Sales[CustomerType] = "VIP")
				
			
 • 5. MAX

สูตร MAX ช่วยให้คุณหาค่าสูงสุดในคอลัมน์ที่กำหนด

				
					MaxRevenue = MAX(Sales[Revenue])
				
			
 • 6. MIN

สูตร MIN ช่วยให้คุณหาค่าต่ำสุดในคอลัมน์ที่กำหนด

				
					MinRevenue = MIN(Sales[Revenue])
				
			
 • 7. RANKX

สูตร RANKX ช่วยให้คุณคำนวณอันดับของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

				
					ProductRank = RANKX(ALL(Sales[Product]), Sales[Revenue], , DESC)
				
			
 • 8. DIVIDE

สูตร DIVIDE ช่วยให้คุณหารค่าและจัดการกับการหารด้วยศูนย์ได้อย่างถูกต้อง

				
					ProfitMargin = DIVIDE(Sales[Profit], Sales[Revenue])
				
			
 • 9. ALL

สูตร ALL ช่วยให้คุณลบกรองที่ใช้ในตารางหรือคอลัมน์เพื่อคำนวณข้อมูลในมุมมองที่แตกต่าง

				
					TotalSalesAllRegions = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALL(Sales[Region]))
				
			
 • 10. การคำนวณ Year-over-Year Growth

สูตรนี้ช่วยคำนวณเปอร์เซ็นต์การเติบโตในยอดขายระหว่างปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า

				
					YoY_Growth =
VAR CurrentYearSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
VAR PreviousYearSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]),
SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
RETURN DIVIDE(CurrentYearSales - PreviousYearSales, PreviousYearSales)
				
			
 • 11. การคำนวณสัดส่วนของยอดขายต่อประเภทสินค้า

สูตรนี้ช่วยคำนวณสัดส่วนของยอดขายของแต่ละประเภทสินค้าเทียบกับยอดขายรวม

				
					ProductCategoryShare =
VAR TotalSales = SUM(Sales[Revenue])
VAR CategorySales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALLEXCEPT(Sales, Sales[ProductCategory]))
RETURN DIVIDE(CategorySales, TotalSales)
				
			
 • 12. การคำนวณ Moving Average จาก 3 เดือน

สูตรนี้ช่วยคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving Average) จากยอดขายในระยะเวลา 3 เดือน

				
					ThreeMonthsMovingAverage =
CALCULATE(
  AVERAGE(Sales[Revenue]),
  DATESINPERIOD('Date'[Date],
LASTDATE('Date'[Date]), -3, MONTH)
)
				
			
 • 13. การคำนวณยอดขายรวมแยกตามปี

สูตรนี้ช่วยคำนวณยอดขายรวมสำหรับแต่ละปี โดยที่ผลลัพธ์จะแยกตามปี

				
					TotalSalesByYear =
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
ALLSELECTED('Date'[Year])
)
				
			
 • 14. การคำนวณสัดส่วนของยอดขายของพนักงานขาย

สูตรนี้ช่วยคำนวณสัดส่วนของยอดขายของแต่ละพนักงานขายเทียบกับยอดขายรวมของทุกพนักงานขาย

				
					SalesPersonShare =
VAR TotalSales = SUM(Sales[Revenue])
VAR SalesPersonSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALLEXCEPT(Sales, Sales[SalesPerson]))
RETURN DIVIDE(SalesPersonSales, TotalSales)
				
			
 • 15. การคำนวณเปอร์เซ็นต์การเติบโตระหว่างไตรมาส

สูตรนี้ช่วยคำนวณเปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขายระหว่างไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสก่อนหน้า

				
					QoQ_Growth =
VAR CurrentQuarterSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
VAR PreviousQuarterSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]),
SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))
RETURN DIVIDE(CurrentQuarterSales - PreviousQuarterSales, PreviousQuarterSales)
				
			
 • 16. การคำนวณกำไรสะสม

สูตรนี้ช่วยคำนวณกำไรสะสมสำหรับแต่ละวัน

				
					CumulativeProfit =
CALCULATE(
 SUM(Sales[Profit]),
 FILTER(
  ALLSELECTED('Date'[Date]),
 'Date'[Date] <= MAX('Date'[Date])
)
)
				
			
 • 17. การคำนวณสัดส่วนของยอดขายต่อลูกค้า

สูตรนี้ช่วยคำนวณสัดส่วนของยอดขายของแต่ละลูกค้าเทียบกับยอดขายรวม

				
					CustomerShare = VAR TotalSales = SUM(Sales[Revenue]) VAR CustomerSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALLEXCEPT(Sales, Sales[Customer])) RETURN DIVIDE(CustomerSales, TotalSales)
				
			
 • 18. การคำนวณสัดส่วนของยอดขายต่อภูมิภาค

สูตรนี้ช่วยคำนวณสัดส่วนของยอดขายของแต่ละภูมิภาคเทียบกับยอดขายรวม

				
					RegionShare =
VAR TotalSales = SUM(Sales[Revenue])
VAR RegionSales = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALLEXCEPT(Sales, Sales[Region]))
RETURN DIVIDE(RegionSales, TotalSales)
				
			
 • 19. การคำนวณจำนวนสินค้าที่ขายดีที่สุด 10 อันดับ

สูตรนี้ช่วยคำนวณจำนวนสินค้าที่ขายดีที่สุด 10 อันดับจากยอดขายรวม

				
					Top10Products =
CALCULATETABLE(
  VALUES(Sales[Product]),
  TOPN(10, ALL(Sales[Product]),
[TotalSales], DESC)
)
				
			
 • 20. การคำนวณค่าเฉลี่ยของยอดขายต่อวันในสัปดาห์

สูตรนี้ช่วยคำนวณค่าเฉลี่ยของยอดขายต่อวันในแต่ละสัปดาห์

				
					AverageSalesPerWeekday =
AVERAGEX(
  SUMMARIZE(Sales, 'Date'[Weekday],
  "DailySales", SUM(Sales[Revenue])),
[DailySales]
)


				
			

เมื่อคุณมีความคุ้นเคยกับสูตร DAX ที่ซับซ้อนและการใช้งาน Power BI คุณสามารถสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ากับความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและทีมงานในองค์กรของคุณ ตัวอย่างสูตร DAX ที่เสนอมานี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ การศึกษาเพิ่มเติมและทดลองใช้งานจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และปรับปรุงความสามารถในการใช้ Power BI และสูตร DAX ได้อย่างต่อเนื่อง

การนำสูตร DAX ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างการนำสูตร DAX ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI:

 • สร้างตัวชี้วัด (Measures) ใหม่ใน Power BI โดยใช้สูตร DAX เช่น TotalSales หรือ AverageRevenue
 • นำตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นมาใช้ในการสร้างกราฟหรือแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์
 • ใช้ตัวกรอง (Filter) หรือ Slicer เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ได้ตามความต้องการ
 • สร้างรายงานและแชร์ให้ทีมงานหรือผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

โดยการใช้สูตร DAX ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI จะช่วยให้คุณสามารถสืบค้นข้อมูลและสร้างมุมมองที่มีความหมายและเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในข้อมูลของคุณเอง

ในการปฏิบัติงานจริง ความสามารถในการใช้งาน DAX จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงการตัดสินใจและกระบวนการทำงานในองค์กรของคุณ การเรียนรู้และทดลองใช้งานสูตร DAX จะทำให้คุณสามารถใช้ Power BI อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในท้ายที่สุด การทำความเข้าใจในภาษาสูตร DAX และการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI จะช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่มีความหมายและเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ เปิดโอกาสให้คุณสามารถพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและทีมงานในองค์กรของคุณ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร