Quick Digital
Work Instruction

เปลี่ยนข้อมูลบนกระดาษไปสู่ยุค digital

ช่วยให้การทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ แสดงขั้นตอนการทำงานและบันทึกผลการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผล
เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT Devices ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

 

 

Planning & Scheduling

 

Work Instruction

 

Quality Control

 

Tracking Productivity

 

Device Collected Data

 

Integration IoT Devices

Job control

เพื่อการทำงานตามแผนอย่างมีระบบ

- รองรับกะการทำงาน
- สร้างแผนการผลิต
- สร้างลำดับขั้นตอนการทำงาน
- กำหนด Tool Light ง่ายต่อการหยิบใช้งาน

Work Instruction

- ลำดับขั้นตอนการทำงานและแสดงถาพหรือวีดีโอ
- แสดงเวลามาตราฐานในแต่ละขั้นตอน
- บันทึกข้อมูลการทำงาน
- ตรวจสอบผลการทำงาน

Integetion IoT Devices

 

 

Vernier caliper

 

Cobot

 

Scanner

 

Printer

 

PLCs

Vision Inspection Quality

ระบบการประมวลผลภาพ ช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้กล้องตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานในการผลิต
- ใช้กล้องนับจำนวนสินค้าตามจำนวน

USE CASES

 

Manufacturing

Quality Control

Training

Assembly line

Maintenance

Safety Audits