MES บนมาตรฐาน ISA95 ทิศทางของการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำเดือน พฤษภาคม 2023
หน้าแรก » Webinar  »  MES บนมาตรฐาน ISA95 ทิศทางของการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

MES บนมาตรฐาน ISA95 ทิศทางของการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด

ในสัมมนานี้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ MES และมาตรฐาน ISA95 ทิศทางของการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ความสำคัญของระบบ MES และวิธีการใช้งานเพื่อควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบ MES บนมาตรฐาน ISA95 ในโรงงานอุตสาหกรรมจริงเพื่อเห็นภาพความเป็นจริงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเนื้อหาสัมมนา

มาตรฐาน ISA95 หรือ International Society of Automation 95 เป็นมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเชิงองค์รวม โดยมาตรฐานนี้แบ่งระบบการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ

  1. ระบบแบบประเภท การวางแผนการผลิต (Production Planning)
  2. ระบบแบบประเภท การควบคุมโรงงาน (Manufacturing Control)
  3. ระบบแบบประเภท การบริหารสิ่งที่เกี่ยวกับการผลิต (Manufacturing Execution)ร
  4. ระบบแบบประเภท การบริหารความสัมพันธ์ในธุรกิจ (Enterprise & Business Integration)

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00-12.00 น.

บทความอื่น

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด