Traning Schedule

ตารางฝึกอบรม

schedulepng
ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

ราคา

วันที่อบรบ

Link สําหรับลงทะเบียน

Rapid SCADA Basic,
Node-red and
Power BI Dashboard

1 วัน

8,000 บาท

13 /09/ 2022

27 /09/ 2022

11 /10/ 2022

25 /10/ 2022

08 /11/ 2022

22 /11/ 2022

06/12/ 2022

20/12/ 2022

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link
Link

On-site: บริษัท ควิก อีอาร์พี จํากัด (QUICK ERP CO., LTD.)
Online: Microsoft Teams

Traning Topics

1

1. Rapid SCADA คืออะไร

1.1 ความหมาย และองค์ประกอบของระบบRapid SCADA
1.2 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของระบบ Rapid SCADA
1.3 ระบบเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในระบบ Rapid SCADA

2
3

2. โครงสร้างโปรแกรมและการติดตั้ง

2.1 โครงสร้างโปรแกรม Rapid SCADA
2.2 การติดตั้ง และการตั้งค่า Rapid SCADA

4

3. โปรแกรมพื้นฐานสําหรับสร้างระบบ SCADA

3.1 การใช้งาน Administrator
3.2 การสร้างตารางด้วย Table Editor
3.3 การเขียนรูปกระบวนการโดยScheme Editor
3.4 การใช้งาน SCADA Server

4. การสร้างระบบ SCADA แสดงผลด้วย Chart Pro Plugin และ Dashboard Plugin

4.1 การเพิมผู้ใช้งานและ สิทธิการใช้งาน 
4.2 การทําระบบการแจ้งเตือน

4.3 การสร้างกราฟ Trending ด้วย Chart Pro Plugin และ Dashboard Plugin
4.4 การสร้างรายงานด้วย Elastic Report Plugin

5

5. การสร้างระบบ SCADA เชื่อมต่อกับ Node-RED

5.1 เชื่อมต่อด้วย modbus TCP Master
5.2 เชื่อมต่อด้วย MQTT
5.3 การสร้างกราฟ ด้วย Node-red Dashboard
5.4 การทําระบบการแจ้งเตือน ด้วย Line Notification
5.5 ส่งต่อข้อมูลไปที่ IoT Platforms ด้วย API

6
7

6. การสร้างระบบ SCADA เชื่อมต่อข้อมูลกับ Power BI Dashboard

6.1 แสดงผลข้อมูล ทาง Power BI Dashboard ด้วย MSSQL และ mySQL
6.2 แสดงผลข้อมูล ทาง Power BI Dashboard ด้วย API

8

การชําระค่าลงทะเบียน

ติดต่อสํารองที่นั่งล่วงหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-048-0757, (Moblie) 097-296-3834, 064-182-2089
Email : info@quickerpthailand.com

  - โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ออมทรัพย์ สาขาศูนย์การค้าเดอะพาชิโอ ทาวน์ (สุขาภิบาล 3)

      ชื่อบัญชี บริษัท ควิก อีอาร์พี จํากัด เลขที่บัญชี 405-315579-3

  -  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเดอะพาชิโอ รามคําแหง

      ชื่อบัญชี บจก. ควิก อีอาร์พี เลขที่บัญชี 735-2-87633-4

**หลังจากโอนแล้ว ระบุชื่อผู้อบรม หลักสูตร วันที่อบรม และรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินอย่างถุกต้องชัดเจนมาที่ Email: info@quickerpthailand.com