QUICK ERP พร้อมช่วยเหลือคุณ

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เราพร้อมดูแล

Customer Service

เราให้ความสำคัญเพื่อให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น

“QUICK RESPONSE SERVICE”

นโยบาที่เราให้ความสำคัญเพื่อให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น ทาง Quick ERP จึงได้ใช้ระบบ WorkCase เพื่อเป็นเครื่องมือในในการเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ของลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเพื่อติดตามผล ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

รายละเอียดการบริการ Maintenance

Professional

Standard

หมดอายุสัญญา

การบริการที่ศูนย์ควิกอีอาร์พี ( In house)
1. มีเจ้าหน้าที่ ERP Consult รับผิดชอบประจำแต่ละบริษัท
-
-
2. อบรมที่ Quick ERP Training Center ครั้งละ 2 ท่านไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
-
-
3. คำปรึกษาทางโทรศัพท์, Line Group
-
-
4. บริการถาม - ตอบทาง Email, Incident System
-
5. ทาง Internet, Remote Access
-
-
6. การ Update Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard
-
7. การ Upgrade Version program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard
-
8. จัดส่ง E-Newsletter เพื่อแจ้งข่าวสารทุกเดือน
-
บริการนอกสถานที่ ( Maintenance On Site) จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ Consultant บริการ Onsite
   1.1 กรุงเทพฯและปริมณฑล สมุทรปราการ นนทบุรีเท่านั้น 10,000 บาท/คน/Mandays
-
  1.2 ต่างจังหวัด 10,000 บาท/วัน/คน
-
  1.3 ค่าพาหนะเดินทางต่างจังหวัด(Consult) 1,000-3,000 บาท/วัน/คน คำนวณตามระยะทาง
-
2. การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากท่านต้องการ การบริการนอกสถานที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น
  2.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
-
  2.2 การติดตั้งระบบใหม่
     - กรุงเทพฯและปริมณฑล สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น 10,000 บาท /คน/Mandays
-
    - ต่างจังหวัด 10,000 บาท /คน/Mandays
-
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
1. เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
2. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าบริการไม่รวมค่าเดินทาง
   2.1 คิดค่าเดินทาง 1,000-3,000 บาท/วัน/คน คำนวณตามระยะทาง
   2.2 ระยะทางเกิน 300 Km. เดินทางโดยสายการบินไทย ลูกค้าต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
   2.3 กรณีที่ไม่มีสายการบินให้ลูกค้าส่งตั๋วรถทัวร์โดยสารให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
3. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับบริษัทฯก่อนให้บริการ
4. การบริการที่ศูนย์ควิกอีอาร์พี (In house) ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น.-17.30น.
5. การบริการนอกสถานที่ ณ บริษัทผู้ซื้อ (On Site) ไม่สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ปีต่อไปได้และไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด การชำระค่าบริการ Maintenance ได้
6. สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระโอนเงินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
7. สำหรับลูกค้า Modify จะคิดมูลค่า Maintenace รายปีจาก (มูลค่าของโปรแกรมก่อนหักส่วนลด Xอัตรา MA รายปี) รวม กับ (มูลค่าของงาน Modifly ก่อนหักส่วนลดXอัตรา MA งาน Modify รายปี)
8. Maintenance Agreement ฉบับนี้ มีอายุตามสัญญาให้บริการคือ 1 ปีสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาบริการ Valid Date
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

FAQs

สะดวกง่ายต่อการทำความเข้าใจ ให้คุณแก้ไขปัญหาเบื่องต้นได้ด้วยตัวเอง เลือกโปรแกรมที่คุณใช้งาน