Senior/Junior Consult ERP

Senior Consultant ERP Requirement

 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการทำงานระบบ ERP Consultant

Junior Consultant ERP Requirement

 • มีความต้องการเรียนคุณสมบัติ Software ERP และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Benefits

 • โบนัส
 • ค่าเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • อาหารกลางวัน - เย็น
 • สังสรรค์ประจำเดือน
 • กองทุนสำรองเลียงชีพ
 • เงินตอบแทนตามผลงาน
 • พักผ่อนประจำปี (ต่างประเทศ)