Dynamics 365 Supply
Chain Management

fullmenu

ความสามารถของ Dynamics 365

Supply Chain Management

นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ

powerbi-panel01_3

สร้างโรงงานเชื่อมโยงแบบอัจฉริยะ (connected factory)

เพื่อผลักดันกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เชื่อมโยงแบบอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT), AI, machine learning, mixed reality เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบุคลากร กระบวนการ และอุปกรณ์ต่างๆ

 

ใช้ระบบอัตโนมัติปรับปรุงการจัดการทรัพยากร

การจัดการปริมาณงาน (workload) ตรวจสอบและบริหาร จัดการกำลังคน (workforce) เครื่องจักร เครื่องมือ ได้โดยผ่านการ เชื่อมต่อกับ Dynamics 365 Field Service

 

กระบวนการผลิตแบบผสม (mixed-mode manufacturing)

รองรับทุกกลยุทธ์การผลิตรวมถึงการผลิตเพื่อ stock การผลิตตามใบสั่งซื้อ การผลิตตามความต้องการของลูกค้า และการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของลูกค้า

 

ส่งมอบได้ทันเวลามากขึ้น

ด้วยการวางแผนการผลิตแบบเรียลไทม์ รองรับความต้องการ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป วัตถุดิบที่มีอยู่ และข้อจำกัด ด้านกำลังการผลิตของแต่ละโรงงาน พร้อมฟีเจอร์เสริม เพื่อการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบทันสมัย

มองเห็นภาพครบทั้งวงจร

เห็นข้อมูลการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังได้ครบทั้ง วงจรช่วยให้จัดการกำลังการผลิต การใช้วัตถุดิบและ การเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปได้แบบเรียลไทม์

 

จัดการคลังสินค้าและการใช้พื้นที่แบบอัตโนมัติ

เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับตั้งแต่ห้องเก็บสินค้าไปจน ถึงจุดกระจายสินค้า สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและ สินค้าสำเร็จรูปได้ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านคำแนะนำจาก machine learning

 

ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ให้ข้อมูลสถานะของคลังสินค้าจากการวิเคราะห์โดย Microsoft Power BI สร้าง heatmaps (การแสดง ข้อมูลโดยใช้สี) แบบ no-code เพื่อดูภาพรวมของ สินค้าคงคลัง การรับเข้าและการจัดส่งสินค้าได้ตาม ความต้องการ

 

เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

โดยการใช้ mobile app ที่สามารถเชื่อมต่อพนักงาน และคลังสินค้าได้ ทำให้การปฏิบัติงานประจำวันมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

powerbi-panel01_6

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

powerbi-panel01_7

เพิ่มระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้สูงสุด

เพิ่มคุณภาพและปริมาณงานที่ได้ สามารถบริหาร จัดการ
เครื่องมือและการผลิตเชิงรุกได้ ใช้ IoT แสดง ข้อมูลภาพรวม
ของการผลิตและสต๊อกทั้งหมดได้

 

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของกระบวนการและทรัพย์สินทั่วทั้ง
องค์กร

โดยการใช้ AI และ machine learning ในการคาดการณ์และแก้ไขปัญหาเชิงรุก

 

เพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนและเพิ่มความปลอดภัย

โดยการใช้ Dynamics 365 Guides และ mixed reality ในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ลดข้อผิดพลาด ที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงได้

ยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินได้สูงสุด

เพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

ผ่านการซ่อมบำรุงโดยใช้ข้อมูลคาดการณ์จากข้อมูล การทำงานแบบเรียลไทม์จาก IoT และข้อมูลจาก Field Service

 

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรราคาแพง

โดยการวางแผนการซ่อมบำรุง แม้ในช่วงที่ขาดช่าง ชำนาญงาน-ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และ Guides ปิดช่องโหว่ด้านความรู้

 

รองรับการซ่อมบำรุงทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นตามการคาดการณ์, การแก้ไข, เงื่อนไข และ ตามมาตรการป้องกัน

powerbi-panel01_8

กระบวนการผลิตอัตโนมัติ ราบรื่น ไม่ติดขัด

predictive-forecasting_1

มองเห็นภาพรวม Supply Chain ทั้งหมด

ทั่วทุกภูมิภาคและเขตเวลา ด้วยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการการซื้อ การขาย เข้ากับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ สินค้าคงคลัง การผลิต และการขนส่ง

 

กระบวนการจัดซื้อราบรื่น

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันเดียวในการจัดซื้อ จัดการสัญญา แต่งตั้ง vendor ติตตามการจัดส่งตามกำหนดเวลา และประสานงานกับ vendor ภายนอก

 

ปรับปรุงกระแสเงินสดให้ดีขึ้น

โดยการใช้งานระบบอัตโนมัติ field service เพื่อจัดการให้มีทรัพยากรได้ถูกต้องตรงตามเวลาและสถานที่เพื่อ ทำ การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในเชิงรุก

 

ลดปัญหาทรัพย์สินที่สำคัญเสียหาย ใช้งานไม่ได้

สามารถใช้โมบายล์แอปและเครื่องมือง่าย ๆ เช่น Outlook, Excel, และ SharePoint ทำงานร่วมกับ Dynamics 365 Sales Professional ได้อย่างราบรื่น

 

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารคลังสินค้าและลดต้นทุน

โดยการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั่วทั้งองค์กร คลังสินค้าและช่องทางการขนส่งเข้าด้วยกัน

 

เพิ่มคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยความสามารถในการควบคุมคุณภาพ การบ่งชี้ปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็วผ่านข้อมูลคาดการณ์แบบเรียลไทม์