nytti_1

NYTTI

Warehouse Logistic Robots

collaboration
nytti_1

เตรียมพร้อมสู่อนาคต

ก้าวไปเป็นผู้นำด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ

ที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Software WMS

เพื่อการทำงานที่ไร้ขีดจำกัดด้วย

NYTTI Warehouse Logistic Robots