About Us

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีรากฐานมาจากนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ธุรกิจของ Quick ERP มีความหลากหลาย และ

ครอบคลุมมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาระบบ ERP ทั่วไป

เราได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รวมถึงระบบอัตโนมัติมาปรับใช้และผนวก

รวมไว้ในโซลูชั่นต่างๆของเรา

 

Vision

เราช่วยให้ลูกค้าทุกคนบรรลุผลสำเร็จ เป็นเลิศในการ

เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

Mission

เราช่วยให้ลูกค้าทุกคนสามารถนำเทคโลโลยีดิจิตอล

มาสร้าง Data Transformation ในการบริหารจัดการ

กระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการผลิต

เพื่อให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทุกองค์กร

GOAL

มัดรวมโซลูชั่นทางธุรกิจและการผลิตเข้าด้วยกันพร้อมเชื่อมต่อ API ให้แบบไร้รอยต่อ