Our Service

"การเลือก Software ให้เหมาะกับองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะหากเลือก Softwareและบริษัทที่ปรึกษาไม่เหมาะสมกับธุรกิจ ของท่านนอกจากสูญเสียเงินลงทุนที่สูง รวมถึงบุคลากรในองค์กรที่ต้องตรากตรำทำงานตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการนั้น ผลอาจออกมาว่ากระบวนการทางธุรกิจของท่านยังคงซับซ้อนและไร้สิทธภาพเช่นเดิม"